STATUT

Statut

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Pełną nazwą stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zwaną dalej w skrócie SKŚ.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą SKŚ jest Warszawa. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. SKŚ jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.
 4. SKŚ jest stowarzyszeniem autonomicznym, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, w tym państwowymi i samorządowymi. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 8. Stowarzyszenie może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, tworzyć zakłady i filie, przystępować do spółek oraz spółdzielni socjalnych, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji. Strukturę organizacyjną oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i filii Stowarzyszenia określa właściwy organ statutowy każdorazowo w treści stosownej uchwały konstytuującej każdą z ww. jednostek SKŚ.
 9. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku (logo) oraz ma prawo używania z tym logiem pieczęci, w tym okrągłej z napisem: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
 10. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
 11. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, dyplomy, nagrody, medale, puchary i odznaki oraz nadawać je członkom Stowarzyszenia i innym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 12. Nazwa Stowarzyszenia i jego logi jest prawnie zastrzeżona.
 13. SKŚ opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wszystkich innych osób mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia
 14. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 15. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd SKŚ.

§ 2. Cele i sposoby działalności

 1. Celami Stowarzyszenia jest:
  1) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej roli osób świeckich w Kościele.
  2) Integracja środowiska świeckich katechetów katolickich.
  3) Inicjowanie i organizowanie działań związanych z reprezentowaniem interesów katechetów, w tym w szczególności w zakresie:
  a) zatrudnienia;
  b) przeciwdziałania i pomoc w przypadkach dyskryminacji, w tym w miejscu pracy;
  c) zapobiegania i przeciwdziałania przejawom nietolerancji ze względu na przynależność wyznaniową;
  d) organizacji lekcji religii, rekolekcji szkolnych i inicjatyw ewangelizacyjnych;
  4) Podejmowanie inicjatyw skierowanych m.in. na wzajemną wymianę doświadczeń, w tym także z przedstawicielami chrześcijan innych wyznań.
  5) Popularyzowanie postaw prospołecznych nakierowanych na pomoc w duchu chrześcijańskim.
  6) Podejmowanie inicjatyw i działań o charakterze konsultacyjnym i opiniującym, w szczególności w zakresie sposobu organizacji: nauczania religii w szkołach i przy parafiach, rekolekcji szkolnych, warunków zatrudniania i organizacji pracy nauczycieli religii.
  7) Poszukiwanie rozwiązań problemów związanych z nauczaniem religii w szkołach i przy parafiach.
  8) Promowanie dobrych praktyk związanych z nauczaniem religii w szkołach i przy parafiach oraz z organizacją wolontariatu.
  9) Podejmowanie działał o charakterze informacyjnym i popularyzatorskim w środowiskach kościelnych i świeckich.
  10) Dbanie o formację katechetów w aspekcie duchowym i intelektualnym.
  11) Działanie na rzecz wspierania jakości dydaktyki katechezy szkolnej i parafialnej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Sposobami realizacji celów działalności Stowarzyszenia są każde działania SKŚ, a w szczególności:
  1) współpraca ze strukturami kościelnymi, administracją publiczną, władzami samorządowymi, administracyjnymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, organizacjami związkowymi, sektorem gospodarczym oraz innymi podmiotami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
  2) organizowanie odczytów, wykładów, wystaw i wytworów dzieł sztuki, książek i fotografii oraz prezentacji ciekawych zbiorów;
  3) organizowanie spotkań z ludźmi kultury i sztuki oraz organizowanie spotkań integracyjnych;
  4) prowadzenie komercyjnej i niekomercyjnej działalności wydawniczej;
  5) prowadzenie warsztatów, kursów oraz zajęć edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
  6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  7) przedstawianie w mediach opinii i stanowisk Stowarzyszenia;
  8) inicjowanie, promowanie i realizacja przedsięwzięć mających służyć celom SKŚ;
  9) opiniowanie ustaw i rozporządzeń i ich projektów;
  10) poszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentów i opracowań związanych z celami działalności Stowarzyszenia;
  11) prowadzenie witryny internetowej i kont na portalach społecznościowych;
  12) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
  13) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów dla katechetów;
  14) organizowanie działalności informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania religii;
  15) współpracę z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania religii;
  16) współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się nauczaniem religii w kraju i za granicą;
  17) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia.
  18) podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów SKŚ, np. rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i innych.

§ 3. Prawa i obowiązki członków SKŚ

 1. Członkowie składają pisemną (w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) deklarację woli o przystąpieniu do SKŚ. Członkostwo SKŚ jest stałe, a o przyjęciu lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu.
 2. Członkostwo SKŚ wygasa na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka;
  2) skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące u członka wspierającego oraz przez okres 1 roku u członka zwyczajnego;
  3) wykluczenia członka za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za nieprzestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, w drodze uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wykluczenie członka SKŚ jest równoznaczne z odebraniem prawa do używania nazwy stowarzyszenia – Stowarzyszenie Katechetów Świeckich – i określaniu się członkiem SKŚ, a także pozostałych praw i obowiązków statutowych.
 5. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych;
  2) członków honorowych;
  3) członków wspierających.
 6. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży pisemną lub ustną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 7. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do
  Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
 8. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz SKŚ,
  2) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach SKŚ,
  3) korzystać z pomocy i zaplecza SKŚ w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności SKŚ,
  5) korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności SKŚ.
 9. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych SKŚ,
  2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SKŚ,
  3) wspierania rozwoju i podnoszenia znaczenia SKŚ,
  4) regularnego opłacania składek na rzecz SKŚ (w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub w przypadku dużego zaangażowania społecznego w działania na rzecz Stowarzyszenia Zarząd może zwolnić niektóre osoby z opłacenia składek członkowskich na dany rok),
  5) dbania o mienie SKŚ.
 10. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej lub ustnej deklaracji.
 11. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach SKŚ, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 12. Członkiem honorowym SKŚ może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 13. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
 14. Członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada prawa jak członek zwyczajny.
 15. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 4. Władze Stowarzyszenia

 1. Organami władzy Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków;
  2) Zarząd;
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Członkiem Zarządu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Kadencja organów władzy SKŚ trwa trzy lata, a działalność opiera się na przyjętych przez siebie regulaminach.
 4. Jeżeli postanowienia statutu SKŚ nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 5. W toku kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą zawiesić swoich członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli dobre imię SKŚ – na okres do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków, które podejmie stosowną uchwałę.
 6. W toku kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokoptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub przestali reprezentować członków zwyczajnych Stowarzyszenia z tym, że liczba kooptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru.
 7. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, Zarząd powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 8. Organy władzy mogą powoływać organy wykonawcze, w tym komisje i zespoły problemowe.

§ 5. Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą SKŚ jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków SKŚ.
 5. Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz członków SKŚ powinien określać cel i tematykę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad winno być wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do członków Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 8. Tryb posiedzenia Walnego Zebrania Członków może zostać zmieniony na tryb w formie zdalnej zgodnie z § 8 ust. 1 i § 8 ust. 2 niniejszego statutu.
 9. Walne Zebranie Członków zwołane zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych członków.
 10. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi się na podstawie porządku obrad uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 11. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
  1) Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Stowarzyszenie i rozwiązaniu się Stowarzyszenie.
  2) Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków SKŚ od decyzji Zarządu Stowarzyszenia wykreślających i wykluczających ich z listy członków SKŚ.
  3) Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  4) Uchwalanie polityki finansowej na okres trzyletniej kadencji.
  5) Wybór w jawnym głosowaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6) Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
  7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia.
  8) Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 6. Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SKŚ zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd liczy od 3 do 5 członków. W trakcie pierwszego posiedzenia Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 5. Kompetencje Zarządu:
  1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2) Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
  3) Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu.
  4) Prowadzenie kontroli działalności członków zwyczajnych SKŚ.
  5) Występowanie z wnioskiem do członków zwyczajnych SKŚ o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
  6) Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.
  7) Powoływanie, nadzorowanie oraz odwoływanie wykonawczych organów Stowarzyszenia.
  8) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
  9) Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Stowarzyszenia.
  10) Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zebrania Członków.
  11) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz organów wykonawczych Stowarzyszenia.
  12) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  13) Ustanawianie wyróżnień, dyplomów, nagród, medali, pucharów i odznak, o których mowa w § 1 ust.10 niniejszego statutu.
  14) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
 6. Do oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań niemajątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 7. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 5000 PLN (pięć tysięcy) w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu działający samodzielnie. Powyżej tej kwoty wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 7. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do 5 członków. W trakcie pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba będąca członkiem Zarządu.
 4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
  1) Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi.
  2) Składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu podczas Walnego Zebrania Członków.
  3) Współdziałanie z Zarządem w sprawie egzekwowania działalności zgodnej ze statutem Stowarzyszenia i regulaminami wewnętrznymi.
 5. Komisja Rewizyjna może prowadzić kontrolę działalności członków zwyczajnych SKŚ.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 8. Tryby posiedzeń

 1. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Przewodniczący Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania Członków decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 3 dni przed terminem jego odbycia.
 3. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.
 4. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
  1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.
 5. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub w inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.
 6. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności organizacji posiedzenia.
 7. Głosowanie poza posiedzeniami organów Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej lub komunikatorów elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 8. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się na podstawie przesłanych członkom organu zawiadomień zawierających:
  1) proponowaną uchwałę,
  2) opis sposobu oddania głosu,
  3) termin do którego można oddać ważny głos.
 9. Oddanie głosu poza posiedzeniem odbywa się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej wskazującej sprawę z porządku obrad wraz z jednoznacznie oddanym głosem.
 10. Głosowanie tajne poza posiedzeniem w formie zdalnej może zostać przeprowadzone wyłącznie przy zapewnieniu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących niejawne oddanie głosu.
 11. O wyniku głosowań w trybie określonym w § 8 ust. 7 niniejszego statutu zawiadamia się członków głosującego organu niezwłocznie po upływie wskazanego terminu. Zawiadomienie przesyła Przewodniczący Zarządu w przypadku uchwał Zarządu i uchwał Walnego Zebrania Członków, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przypadku uchwał Komisji Rewizyjnej.

§ 9. Majątek i fundusze

 1. Majątek SKŚ stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusze SKŚ tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej, działalności statutowej, zbiórek, w tym publicznych i dochodów z majątku SKŚ.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Zmiana Statutu SKŚ może być dokonana przez Walne Zebranie Członków i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uprzedniego pisemnego wniosku co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenie.
 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenie podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku SKŚ.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi.
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnątrz organizacyjnych przysługuje Zarządowi.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.