DOŁĄCZ DO SKŚ

Zgodnie ze statutem SKŚ członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Wypełnioną i podpisaną deklarację (podpis należy złożyć w dwóch miejscach: pod deklaracją i pod klauzulą RODO – podpis może być również elektroniczny) prześlij na adres kontakt@katecheci.org lub na adres Stowarzyszenia ul. Książąt Mazowieckich 5/6 , 01-990 Warszawa.

Wysokość składki członkowskiej ustalono na 5 zł miesięcznie.

Numer konta Stowarzyszenia: 43 2530 0008 2022 1080 4726 0001